CHILD DEVELOPMENT

ทั้งนักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนต่างได้พิสูจน์แล้วว่า ดนตรีมีผลต่อเด็กๆมากกว่าการให้ความสุขและความสนุกสนาน เพราะดนตรีช่วยทำให้เซลล์สมองของเด็กเล็กสร้างความเชื่อมโยงกันซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

COGNITION

การเรียนดนตรีมีผลต่อพัฒนาการด้านรับรู้และสติปัญญา โดยการเรียนรู้ที่จะสร้างเสียงดนตรีด้วยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอช่วยทำให้สมองได้รับการฝึกฝน เส้นประสาทในสมองจะมีการพัฒนาและแข็งแรงขึ้น การเรียนดนตรีนั้นสามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการฟัง-การได้ยิน ที่ช่วยเสริมความจำและการระลึกถึงสิ่งต่างๆได้ ทำให้ระบบปฏิบัติการด้านการฟังและได้ยินพัฒนาแข็งแรงขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงสัญลักษณ์ การคิดอย่างมีเหตุผลอีกด้วย

LANGUAGE & LITERACY

ดนตรีนั้นถือได้ว่าเป็นสื่อทางธรรมชาติที่พัฒนาทักษะด้านภาษา และเมื่อคำพูดมาอยู่ในบทเพลง ประกอบกับการใช้เสียงสัมผัสในบทเพลง ดนตรีจะส่งผลต่อความสามารถในการแยกแยะ ซึ่งประกอบไปด้วย เสียง คำพูดและ พยางค์ต่างๆ คลาสเรียนของเรานั้นเต็มไปด้วยการเรียนรู้ทางด้านภาษาผ่านกิจกรรมด้านดนตรี ทำให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะการพูดอย่างมีจังหวะและรู้จักกล้าแสดงออก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เด็กวัยก่อนเข้าเรียนที่ผ่านหลักสูตร Kindermusik นั้น มีทักษะการรับรู้ด้านภาษามากกว่าเด็กทั่วไปถึง 32%

MATH AND LOGIC

มีการวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ด้านดนตรีกับการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งผลการศึกษาค้นพบว่า การนับตัวเลขระหว่างที่เด็กมีการเคลื่อนไหวช่วยให้เด็กเข้าถึงวิธีคิดทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น เมื่อเด็กๆเรียนรู้บทเพลง ที่มีเสียงสัมผัสและจังหวะต่างๆ ก็จะได้เรียนรู้ถึงวัตถุที่อยู่รอบๆตัว เป็นการสร้างทักษะการตระหนักรู้ถึงที่ว่างหรือช่องว่างรอบๆตัวเอง และเมื่อเด็กๆได้ทำกิจกรรมตีกลอง 1 ครั้ง 2ครั้ง 3ครั้ง ได้นับจังหวะเวลาเต้น และได้ร้องเพลง พวกเขากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการตอบสนองตัวต่อตัวและการนับเลขนั่นเอง

SOCIAL-EMOTIONAL

บทเรียนของเราได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ เช่น การควบคุมตนเองจะช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้น เด็กๆจะถูกแนะนำให้รู้จักกับอารมณ์ต่างๆทั้งของตนเองของเพื่อน รวมถึงอารมณ์ของตัวละครในเพลงในนิทานต่างๆ เด็กๆจะได้รับทักษะใหม่ๆเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง และการเรียนรู้ที่จะจัดการสิ่งต่างๆโดยการทำตามคำสั่งคำแนะนำ กิจกรรมต่างๆช่วยให้เด็กๆมีประสบการณ์ที่ดีกับเพื่อนๆในคลาส ทั้งมีการสนับสนุนให้ทำงานร่วมกัน ให้รู้จักการรอคอยและยังได้รู้จักแบ่งปันสิ่งต่างๆร่วมกับเพื่อนๆอีกด้วย

PHYSICAL

กิจกรรมของเราส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ทำให้เด็กๆ มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี เนื่องจากมีการฝึกฝนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพิ่มสุขภาพที่ดีของหลอดเลือดหัวใจ และยังส่งผลที่ดีทางด้านอารมณ์ ทำให้รู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วย การที่ให้เด็กเล็กๆ ได้เคลื่อนไหวจนเป็นนิสัยนั้นไม่เพียงก่อให้เกิดนิสัยที่ดีสำหรับชีวิตของเด็กๆเท่านั้น แต่เด็กๆยังได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทางกายภาพจริง ด้วยการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ ทำให้ได้พัฒนาความสมดุลและความคล่องตัวของร่างกาย ทั้งยังเป็นการช่วยให้สมองได้มีการเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย

CREATIVE

การฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่ให้เด็กๆ รู้จักการแสดงออกด้วยวิธีใหม่ๆ ซึ่งทำให้เด็กสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นและยังช่วยฝึกให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ ในคลาสของเรานั้นเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เด็กๆสามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ทั้งการค้นพบวิธีในการเล่นอุปกรณ์ใหม่ๆ การทำกิจกรรมเคลื่อนไหวนั้นยิ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เต้นรำ ออกท่าทางอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับจังหวะเพลงที่หลากหลาย หรือแม้แต่กิจกรรมการเล่นสมมตินั้นให้เด็กได้ลองเคลื่อนไหวเหมือนสัตว์ต่างๆ และเล่นบทบาทสมมติ เช่น บินเหมือนผีเสื้อ ส่งเสียงเลียนแบบนกร้อง หรือการเป็นช่างทำขนมอบคุกกี้ เป็นต้น

MUSICAL

ในแต่ละคลาสของเรานั้นช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านดนตรีของเด็กๆ ผ่านการทำกิจกรรม Music and Movement ต่างๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการร้องเพลง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ รักในเสียงดนตรีและเป็นการสร้างพื้นฐานทางด้านดนตรีตั้งแต่วัยเด็กอีกด้วย ในคลาสของเราเด็กๆ จะได้มีโอกาสเล่นเครื่องดนตรีที่เหมาะกับอายุของเด็กในแต่ละวัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวดนตรีที่หลากหลายและเด็กๆจะได้เรียนการตีความหมายของสัญลักษณ์ทางดนตรีรวมไปถึงคำศัพท์ทางดนตรีต่างๆอีกด้วย

DEVELOPMENT ACROSS ALL LEARNING DOMAINS

พัฒนาการแบบองค์รวม